فریده سعیدی
سمت: آموزگار پایه اول دبستان ام ابیها
مدرک نحصیلی: کارشناسی
سابقه کار: … سال
شماره تماس: ۰۶۱۳۶۷۲۳۱۹۳
سوابق اجرایی:
1) ………………………..
2)………………….
3) ……………………
4) ………………………………………………..

ایمیل: ……………………………………………………